Thuislevering bij particulieren dagelijks van dinsdag tot en met zaterdag.

Vers versneden
gekoeld bij u
thuis geleverd.

Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied, algemene verplichtingen van de besteller, wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. Voor alle tegenwoordige en toekomstige bestellingen van u (hierna ook te noemen 'besteller') gelden uitsluitende deze algemene voorwaarden (hierna ook te noemen 'AV') van Gustor Meat Boutique,  Gustor bv, Zeelaan 205, 8670 Koksijde, ondernemingsnummer BE0754.956.146 (hierna ook te noemen 'wij').
 2. Alle informatie die u tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. Uw wachtwoord mag u niet aan derden doorgeven, u moet het veilig en afgeschermd van onbevoegden bewaren, en ons van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met uw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draagt u verantwoordelijkheid conform wettelijke bepalingen.
 3. Wij behouden ons het recht voor deze AV met toekomstige werking na de volgende ontwikkelingen te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zullen wij u van tevoren op de hoogte stellen en u wijzen op uw recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer u niet binnen twee maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent of wanneer U, na ontvangst van het wijzigingsbericht verder gebruik maakt van de website www.gustor.be. Als u tegen de wijziging protesteert, behouden wij ons het recht voor, bij verandering in aanbodsvarianten met onbepaalde looptijd, resp. van leveringen, op te zeggen.

§ 2 Contractopzegging; niet-bindende informatie, afgiftehoeveelheden en -restricties

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. De afbeeldingen van vers vlees zijn genomen van een welbepaald individueel dier. Het spreekt vanzelf dat het vlees van andere individuele dieren iets kan afwijken van de getoonde afbeelding. Dit beschouwen we als absoluut normaal. Alle foto's en afbeeldingen en afbeeldingen op de website zijn exclusieve eigendom van Gustor, het onrechtmatig gebruik ervan, of enig gebruik van deze afbeeldingen zonder schriftelijke toestemming van Gustor, leidt tot gerechtelijke vervolging
 2. Een geldig koopcontract tussen Gustor Meat Boutiuque en de besteller wordt door de aanname van een offerte van de besteller door Gustor Meat Boutique als volgt afgesloten. De besteller kan, door het door Gustor Meat Boutique beschikbaar gestelde bestelformulier volledig in te vullen en te bevestigen, een bindende offerte indienen. Gustor Meat Boutique kan deze offerte aannemen door de bestelde producten toe te zenden. Tot op dit moment kan Gustor Meat Boutique op elk moment zonder opgaaf van redenen weigeren te accepteren. Wij zullen de ontvangst van uw bestelling onverwijld elektronisch bevestigen. Deze ontvangstbevestiging betekent niet automatisch een bindende aanname van de bestelling. 
 3. Ons aanbod richt zich op de eindverbruikers in de Benelux en Duitsland en de bestelde producten, resp. de bestelde cadeaubon(nen), zijn niet bestemd voor doorverkoop. Daarom worden alleen bestellingen van huishoudelijke grootte aangenomen.
 4. De inhoud van deze website, met inbegrip van logo's, de lay-out, de iconen, afbeeldingen, foto's, filmbeelden, audioclips, berekeningen, plannen, digitale downloads en software, is en blijft onze uitsluitende eigendom.

§ 3 Informatie over het wettelijke herroepingsrecht voor gebruikers, overeenkomst kosten terugzending

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Het herroepingsrecht geldt echter niet voor bederfbare goederen die met instemming van de consument geleverd worden voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen.

§ 4 Verzending; bezorgingsvoorwaarden; voorbehoud van eigendomsrecht; overdrachtsrisico.

 1. Wij behouden ons het recht voor pas na betaling van 100% van het totaalbedrag bij gebruikers te bezorgen. Beroepen op eerdere leveringen kan niet.
 2. Wij bezorgen overal in de Benelux en Duitsland (mits enkele uitzonderingen). De levering gebeurt door een exerne transportfirma. Gustor geeft geen garantie inzake het tijdstip van levering, noch bij de standaardlevering (tussen 8u en 18u) noch bij de keuzeopties zoals tijdsblokken. Is het vlees bestemd voor het avondmaal op de dag van levering, neemt de klant verplicht de optie "levering tussen 8u en 13u". Vertragingen kunnen altijd optreden. Is deze optie niet genomen dan is een stressloos avondmaal niet gegarandeerd. Vermoedt de klant een probleem bij de levering dan dient hij in eerste instantie Gustor te contacteren. Afspraken die de klant zelf maakt met de koerierdienst vallen buiten de verantwoordelijkheid van Gustor. Als de koopovereenkomst een cadeaubon betreft, wordt die via e-mail bezorgd. Deze zal een code bevatten die slechts éénmalig door de begunstigde kan gebruikt worden.  Gustor Meat Boutique is niet verantwoordelijk voor frauduleus gebruik van deze code door derde personen. De begunstigde van deze code dient er dus discreet mee om te gaan en derden niet de mogelijkheid bieden deze code te vernemen.
 3. Wij bezorgen op het adres dat u in uw klantenaccount , of bij Uw bestelling op onze website als bezorgadres heeft opgegeven. 
 4. U bent verplicht zeker te stellen dat de persoonlijke overdracht van de producten op het door u opgegeven bezorgadres mogelijk is. Mocht de overdracht niet mogelijk zijn, bent u in gebreke m.b.t. acceptatie.
 5. Als de persoonlijke overdracht van de producten niet mogelijk is, kan aan de overeenkomst worden voldaan door de producten aan te bieden bij buren. De verantwoordelijkheid van  Gustor Meat Boutique inzake wettelijke bewaartemperatuur en bijgevolg ook de versheid van de goederen stopt op het moment van de eerste aanbieding.
 6. Indien tevens de levering bij de buren niet lukt zal de transporteur de goederen terug meenemen en een dag later terug aanbieden. Zoals gezegd is Gustor Meat Boutique niet meer verantwoordelijk voor de bewaartemperatuur maar men mag er redelijkerwijs van uitgaan dat de goederen veilig consumeerbaar zijn, echter minder geschikt om langere tijd te bewaren.
 7. Het vlees is speciaal verpakt in  islotatieverpakking voor transport. In de verpakking worden koelelementen toegevoegd zodat het vlees uitstekend gekoeld is tijdens transport. Door deze speciaal ontwikkelde koelverpakkingen heeft het pakket geen gekoeld transport nodig. Wij versturen het vlees gevacumeerd. Daardoor is de hygiene en veiligheid tijdens transport gewaarborgd. De combinatie isolatie en koeling zorgt ervoor dat het vlees in uitstekende conditie blijft tijdens verzending.

§ 5 Prijzen ; geldigheid; betaling; afrekening; terughouding, gewichtsgarantie

 1. Prijzen zijn inclusief BTW. 
 2. De vorderingen van Gustor Meat Boutique  zijn, behalve bij een wettelijk herroepingsrecht, per direct geldig.
 3. Voor betaling kunt u alleen gebruikmaken van de bij de bestelling overeengekomen en aangegeven betaalwijzen.
 4. U heeft alleen recht op compensatie als uw tegenclaims rechtsgeldig verklaard of door ons onbestreden zijn. Voor het uitoefenen van terughoudingsrecht bent u alleen in zoverre bevoegd als uw tegenclaim op dezelfde contractuele relatie betrekking heeft. 
 5. Alle meegedeelde gewichten op de website van  Gustor Meat Boutique zijn circagewichten die een betaling op voorhand dienen mogelijk te maken. Gustor Meat Boutique garandeert echter dat het effectieve gewicht nooit minder dan 95% van het circagewicht zal bedragen. Indien het reële gewicht meer dan het circagewicht blijkt, dan hoeft de klant NIET  bij te betalen. Het TOTALE gewicht van Uw bestelling wordt  nagewogen. Indien dit gewicht minder zou bedragen dan 95% van het aangekondigde circagewicht voorziet  Gustor Meat Boutique een cash terugbetaling die de besteller zal terugvinden in de geleverde verpakking. De berekening zal als volgt gebeuren:
                (aangekondigd circagewicht – reëel gewicht) X de gemiddelde kiloprijs van de gekochte goederen.) = cash terugbetaling

§ 6 Privacybeleid

 1. Bij de afhandeling van een bestelling verwerken wij de persoonsgegevens van de consument. Om de consument te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.
 2. De persoonlijke gegevens en informatie worden behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonsgegevens zullen niet worden bekendgemaakt aan derden en niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

§ 7 Toepasselijk recht, aanvullende voorwaarden, regelgeving voor ondoeltreffende resp. onuitvoerbare regelingen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de  consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Ingeval van geschil is de rechtbank van Veurne  bevoegd..
 2. Er zijn geen aanvullende voorwaarden.
 3. Mocht een regeling in het afgesloten contract ondoeltreffend of onuitvoerbaar zijn of worden, dan blijft de rest van het contract geldig. Op de plek van de ondoeltreffende, resp. onuitvoerbare regeling gaat de wettelijke regeling in zijn werk.
De aansprakelijkheid van de Verkoper voor het niet naleven van haar contractuele verplichtingen kan niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden of overmacht. Onder overmacht wordt onder meer niet-exhaustief begrepen: nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, acties van werknemers (waaronder stakingen en lock-outs), bugs in software van derden, storingen in het (tele)communicatienetwerk en handelingen of nalatigheden van derden die buiten de redelijke controlemacht van de Verkoper vallen (zoals een staking bij de transport- of postorderbedrijven met een laattijdige levering aan de Koper als gevolg); De volledige aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zich uitsluitend tot de eventuele rechtstreekse schade, die in elk geval wordt beperkt tot de aanschafprijs (excl. diensten) van het Product met een maximum van € 250,00. In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade zoals doch niet beperkt tot genotsderving, verlies van kans, emotionele schade, administratieve kosten, tijdsverlies of elke andere vorm van onrechtstreekse schade die niet te voorzien was op het moment dat U het Product kocht. Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Consument niet van toepassing in geval van opzet en grove schuld in hoofde van de Verkoper of haar aangestelden. Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Professioneel niet van toepassing in geval van opzet in hoofde van de Verkoper of haar aangestelden. Evenmin kan de Verkoper aansprakelijk gesteld worden voor schade inherent aan het gebruik of misbruik van internet (onderbreking, virus, ...).

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

Gustor Meat Boutique
zouterweg 9
8670 Oostduinkerke
E–mail:  

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

U dient de goederen, ongeopend en onbeschadigd,  onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Aanvullende informatie

Het herroepingsrecht geldt niet voor contracten m.b.t. levering van producten die op grond van hun eigenschappen niet geschikt zijn om terug te sturen of snel kunnen bederven . Dit betreft in het bijzonder bederfelijke levensmiddelen (zoals alle verse vleesproducten die Gustor Meat Boutique levert).

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Ik/Wij (*)____________________ deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*)____________________ herroep/herroepen (*)
Besteld op (*)____________________ /Ontvangen op (*)____________________
Naam/Namen consument(en) ____________________
Adres consument(en) ____________________
Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) ____________________, ____________________
Datum ____________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. • Levering

  OPGELET AUB: TIJDENS DE EINDEJAARSFEESTEN GELDEN ANDERE DAN NORMALE LEVERDAGEN EN UITERSTE BESTELUREN. ZIE HIERVOOR ONZE INSPIRATIEPAGINA

  Wij leveren bij u thuis of op het werk (overal in de BENELUX en FRANKRIJK!) op DINSDAG-WOENSDAG-DONDERDAG-VRIJDAG en ZATERDAG. Bestellen kan tot 9u  daags voordien. Op zeer drukke dagen kan dit uur vervroegd worden. Uw bestelling dient minimaal 80 euro te bedragen

  Voor 9.00 uur 's morgens besteld, is voor 20.00 uur geleverd de volgende dag. Er wordt geleverd van dinsdag tot en met zaterdag. Bestellen voor een latere leverdatum kan natuurlijk ook door uw keuze te maken in onze leverkalender.  U kan kiezen voor de standaardverzending met levering tussen 8.00u en 20.00u of u kan een tijdsblok kiezen op de website. Koos u geen tijdsblokoptie dan wordt uw bestelling standaard geleverd tussen 8u en 20u. Daarvoor gaan wij een contract aan met de koerierdienst om te leveren tussen 8u en 18u. We weten immers dat de chauffeurs gedurende de dag soms wat vertraging oplopen. Het verwachtte uur van levering die u krijgt van de koerierdienst is nooit een absolute zekerheid. Wenst u de levering nog op dezelfde dag als avondmaal te nuttigen dan kiest u best het tijdsblok 'ochtendlevering' als optie. Hoe moet u de tijdsblokken interpreteren? Niet als een absolute zekerheid. Het tijdsblok ochtendlevering zal u zeker garanderen dat u het vlees voor het avondmaal kan serveren, maar niet dat we u een afspraak buitenshuis om 13.15u kunnen garanderen. In de meeste gevallen zal dit wel lukken, maar het is geen zekerheid, er kan vanalles gebeuren onderweg. Een namiddaglevering garandeert dat u pas om 13u dient thuis te zijn. Uren of tijdstippen die afwijken van de door ons voorgestelde mogelijkheden worden wel doorgegeven aan onze koerier maar kunnen nooit gegarandeerd worden.

  Je kan de bestelling volgen via een track&trace-code, die één dag voor levering in je mailbox toekomt. Het Gustor-Pakket wordt onder guarantee verzonden via Dynalogic.  Het door Dynalogic vooropgestelde uur van levering kan in de praktijk, op de dag van levering, wel nog afwijken door vertragingen onderweg. Niet schrikken als u reeds enkele dagen voorafgaand aan uw levering een bericht krijgt van onze koerierdienst DYNALOGIC. Dit betekent absoluut niet dat uw bestelling reeds werd verzonden maar wel dat wij voor de desbetreffende dag reeds een venster hebben gereserveerd op hun routes voor uw pakket. Koerierdiensten zijn soms overbevraagd en op deze manier verzekeren wij ons van een goede levering. Op de dag die voorafgaat aan uw levering krijgt u wel nog een mail van ons dat uw bestelling versneden, verpakt en verzonden wordt.

  Het is niet toegelaten om als klant zelf uw leverafspraak te wijzigen met de koerierdienst. Wijzigingen dienen altijd via Gustor te gebeuren. Uw eigen afspraken met de koerierdienst vallen buiten de verantwoordelijkheid van Gustor

  Wij garanderen een TOPservice inzake gekoelde thuislevering!

  Ons objectief: 100% e-fulfilment, 100% gelaagde leveringen.

  KlIK HIER als je wil lezen hoe dit samen kunnen bereiken!.

  Het is belangrijk te weten dat wij altijd vers en gekoeld verzenden en dus nooit diepgevroren - tenzij anders vermeld op de website. Dankzij de gekoelde verpakking kunnen wij onze klanten een optimale smaakervaring garanderen. Het vlees blijft dus ook gekoeld na levering! Ideaal voor wie aan de receptie van kantoor of werkplaats laat leveren.

   Indien het vlees niet in uitstekende conditie geleverd wordt, krijgt de klant zijn geld terug. Dat is de Gustor-garantie.

 • Afhalen

  Gustor Meat Boutique heeft ook een Pick-Upstore in Koksijde waar bestellingen gratis afgehaald kunnen worden.

    - Pick-up Store : Zeelaan 205 (ingang in de Coosemanslaan, volg de pijlen op de ramen), Koksijde - ma-vr : 10u tot 12u

Geen bevestigingsmail ontvangen? Check dan zeker je spambox! Ook de mail met de track&trace-code kan daar terecht gekomen zijn. Liever de dag zelf al je vlees gehad? Bel ons: +32 473 60 06 22

Bij bewaring onder 7°C garandeert de vacuümverpakking een totale versheid van 8 dagen na ontvangst. Voor alle gevogelte is dit vier dagen bij een bewaring onder de 4°c.

In de diepvries kan je het vlees tot zes maanden bewaren.

Alle producten worden vers - en dus niét diepgevroren verstuurd, tenzij anders vermeld op de website. Geen enkel product werd voorheen al diepgevroren.

Een speciale mededeling in verband met geur, kleur en smaak. Gustor Meat Boutiqueproducten zijn topproducten, meestal gerijpt en altijd boordevol smaak. Indien je nog geen ervaring had met dergelijke producten, zal je ongetwijfeld opmerken dat onze producten meestal een specifieke geur hebben. Ook de iets bruinere, gerijpte kleur is verschillend van het vlees dat je in de supermarkt vindt.

Dit is volkomen normaal. Zo kan een geurloze wijn ook onmogelijk een topwijn zijn, en evolueert de kleur naarmate de wijn langer rijpt.

Omdat we met verse producten werken, kan het zijn dat een product niet meer voorradig is. Hou de website in de gaten of mail ons met de vraag wanneer iets opnieuw beschikbaar is.

Heerlijk (en) vers vlees gegarandeerd, dankzij een combinatie van koeling en isolatie.

Het vlees wordt naar wens op maat gesneden. Meerdere stuks besteld? Die worden eerst individueel vacuüm getrokken, zo blijven hygiëne en veiligheid onderweg gewaarborgd. Het verpakte vlees gaat nadien in een isolerende EPS (piepschuimen) doos, waardoor het vlees in uitstekende conditie blijft tijdens de verzending.

Bij Gustor Meat Boutique hechten we groot belang aan het milieu. De verpakking werd speciaal door ons ontworpen en is absoluut milieuvriendelijk. De bijgevoegde koelelementen zijn perfect herbruikbaar en werden door een onafhankelijk controleorganisme gecertificeerd: niet-giftig en geschikt voor het koelen van levensmiddelen - volledig naar de regels van het FAVV. Mocht je de doos toch willen weggooien, is het goed om te weten dat EPS uitstekend recyclebaar is. U kan eveneeens kiezen voor onze eco-friendly verpakking waarbij enkel de inhoud van de koelbox afgeleverd wordt en de verpakking terugkeert naar Gustor en hergebruikt wordt. Bekijk hiervoor volgende video

Ons vlees wordt nooit diepgevroren verzonden, tenzij anders vermeld op de website.

Om onze klanten de optimale smaakervaring van ons uitzonderlijk vlees te garanderen, verzenden wij altijd vers en gekoeld.

Als we het pakket met normale zending zouden versturen, komt 95% van de leveringen binnen de 24 uur aan, maar 95% is voor ons onvoldoende. Gustor Meat Boutique gaat voor 100%. Onze pakketjes worden per express en met guarantee verstuurd. Dit heeft een prijskaartje, maar onze topproducten verdragen geen half werk. Is het vlees bestemd voor het avondmaal op de dag van levering, neem dan zeker de optie levering tussen 8u en 13u. Vertragingen kunnen altijd optreden. Is deze optie niet genomen dan is een stressloos avondmaal niet gegarandeerd.

Indien het vlees niet in uitstekende conditie geleverd wordt, krijgt de klant zijn geld terug. Dat is onze Gustor-garantie.

Verzendingskosten (incl BTW) voor vers en gekoeld transport

Verzendingskosten voor vers en gekoeld transport

Bestellingen < 150 € > 150 € > 300 €
naar Benelux 10,89 € Gratis Gratis
naar Frankrijk 25 € 25 € Gratis
naar Duitsland 25 € 25 € Gratis
Ophaling Gratis aan ons afhaalpunt in Koksijde (zie volgende stap)

Alle gegeven gewichten op de website van Gustor Meat Boutique zijn globale gewichten die een betaling op voorhand mogelijk maken. Het effectieve gewicht van het vlees kan verschillen, want de bestelling wordt namelijk in zijn totaal nagewogen.

Gustor Meat Boutique garandeert dat het verschil tussen beide nooit groter zal zijn dan 5%. Indien het geleverde gewicht meer blijkt te zijn dan het oorspronkelijk gegeven gewicht, hoeft de klant uiteraard niet bij te betalen.

Mocht het verschil toch groter zijn dan 5%, voorziet Gustor Meat Boutique een terugbetaling in cash.

Het verschil tussen beide gewichten wordt met een aftreksom berekend en daarna vermenigvuldigd met de gemiddelde kiloprijs van de gekochte goederen.

Niet alleen een ras is belangrijk voor vleeskwaliteit, maar ook het 'terroir' waar het beest geleefd heeft en wat het daar te eten kreeg. De Schotse Highlands, de Oostenrijkse Alpen, de bossen van de Landes, … betekenen ongetwijfeld een meerwaarde voor de vleeskwaliteit. Wij zijn constant op zoek naar deze plaatsen, omdat het overduidelijk is dat vlees van een Holsteinkoe, die jaren op een melkveebedrijf in Nederland heeft gestaan, niet te vergelijken valt met hetzelfde dier dat kon grazen op de flank van de Oostenrijkse Alpen.

Onmiddellijk na het bestellen, ontvang je een bevestigingsmail.

Ons objectief: 100% e-fulfilment, 100% gelaagde leveringen.

KlIK HIER als je wil lezen hoe dit samen kunnen bereiken!.


Klantenservice

De klantendienst is elke werkdag bereikbaar van 7.00u tot 18.00u

Gustor is specialist in levering van uitzonderlijk vlees aan particulieren.

Heb je vragen? Dit vinden we heel normaal. Aarzel zeker niet ons te contacteren.

We zijn er voor jou! En...bellen gaat het snelst!


Een echte vakman zal je te woord staan.